ارتباط با ایرانیان

 تلفاکس : 

۳۴۴۳۹۲۵۱ ، ۳۴۴۳۷۹۷۷ ، ۳۴۴۱۲۳۶۹ – ۴۱ ۹۸+

 آدرس :

 واحد یک : تبریز ، خیابان آزادی ، چهار راه لاله ، اول خیابان لاله

 واحد دو : جاده تبریز صوفیان ، روبروی گمرک سهلان ، شهرک سرمایه گذاری خارجی

 پست الکترونیک :  info@iranianplastic.com

 پست الکترونیک :  iranianprinting@yahoo.com