بازیافت

در این مجموعه، ضایعات خط تولید به صورت کاملاً تفکیک شده در واحد بازیافت دوباره زنده می شوند و مجدد در صنایع پایین دستی جهت تولید محصولات با قیمت پایین تر مورد بهره برداری قرار می گیرند. به جهت تکنولوژی روز به کار گرفته شده در این دستگاه، خواص پلیمری مواد طی فرآیند بازیافت کاملاً تحت کنترل می باشد. با توجه به مدت زمان بسیار طولانی تخریب این نوع مواد، این مسئله از نظر ملاحظات زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است.