فهرست عناوین برای استفاده در سایت. هدر H1 برای عنوان صفحه دلیل SEO محفوظ است.

این یک H2 سربرگ است

این یک H3 سربرگ است

این یک H4 سربرگ است

این یک H5 سربرگ است
این یک H6 سربرگ است
<H2> این یک H2 سربرگ است </ H2>
<H3> این H3 سربرگ است </ H3>
<H4> این H4 سربرگ است </ H4>
<H5> این H5 سربرگ است </ H5>
<H6> این H6 سربرگ است </ H6>