لیست دسته بندی

 • ویرایشگر مجازی برای ساخت صفحات.
 • ویرایشگر مجازی برای ساخت صفحات
 • ویرایشگر مجازی برای ساخت صفحات.
 • ویرایشگر مجازی برای ساخت صفحاتویرایشگر مجازی برای ساخت صفحات

لیست نمونه دوم

 1. ویرایشگر مجازی برای ساخت صفحات.
 2. ویرایشگر مجازی برای ساخت صفحات
 3. ویرایشگر مجازی برای ساخت صفحات
 4. Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

<ul class="list">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ul>
<ol class="list">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ol>

لیست رمان

 1. نوشته تست برای تست قالب زیبای حرفه ای.
 2. Quisque lorem tortor fringilla sed.
 3. Quisque cursus et, porttitor risus.
 4. Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

تربیب آلفا

 1. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
 2. Quisque lorem tortor fringilla sed.
 3. Quisque cursus et, porttitor risus.
 4. Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

<ol class="list list_roman">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ol>
<ol class="list list_alpha">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ol>

Unordered tick list

 • Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
 • Quisque lorem tortor fringilla sed.
 • Quisque cursus et, porttitor risus.
 • Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

Unordered info list

 • Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
 • Quisque lorem tortor fringilla sed.
 • Quisque cursus et, porttitor risus.
 • Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

<ul class="list list_tick">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ul>
<ul class="list list_info">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ul>

Unordered warning list

 • Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
 • Quisque lorem tortor fringilla sed.
 • Quisque cursus et, porttitor risus.
 • Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

Unordered plus list

 • Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
 • Quisque lorem tortor fringilla sed.
 • Quisque cursus et, porttitor risus.
 • Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

<ul class="list list_warning">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ul>
<ul class="list list_plus">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ul>

Unordered minus list

 • Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
 • Quisque lorem tortor fringilla sed.
 • Quisque cursus et, porttitor risus.
 • Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

Unordered arrow list

 • Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
 • Quisque lorem tortor fringilla sed.
 • Quisque cursus et, porttitor risus.
 • Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

<ul class="list list_minus">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ul>
<ul class="list list_arrow">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ul>

Unordered help list

 • Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
 • Quisque lorem tortor fringilla sed.
 • Quisque cursus et, porttitor risus.
 • Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

<ul class="list list_help">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
</ul>