جدول

عنوان یک عنوان یک عنوان یک عنوان یک
ردیف و ستون ردیف و ستون ردیف و ستون ردیف و ستون
ردیف و ستون ردیف و ستون ردیف و ستون ردیف و ستون
ردیف و ستون ردیف و ستون ردیف و ستون ردیف و ستون
ردیف و ستون ردیف و ستون ردیف و ستون ردیف و ستون


به همین سادگی

ساخت جدول با استفاده از کد های زیر

<tr>
<th>Header 1</th>
<th>Header 2</th>
<th>Header 3</th>
<th>Header 4</th>
</tr>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
<td>row 1, cell 3</td>
<td>row 1, cell 4</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
<td>row 2, cell 3</td>
<td>row 2, cell 4</td>
</tr>
<tr>
<td>row 3, cell 1</td>
<td>row 3, cell 2</td>
<td>row 3, cell 3</td>
<td>row 3, cell 4</td>
</tr>
<tr>
<td>row 4, cell 1</td>
<td>row 4, cell 2</td>
<td>row 4, cell 3</td>
<td>row 4, cell 4</td>
</tr>
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.